PLEASE READ BEFORE YOU PROCEED!

Thank you for having interest in applying onine! Here’s the things you need to know before you proceed in applying for business permit.

English Instructions:

 • Prepare a soft copy of all the required documents needed such as DTI,Barangay Clearance and more. You may click on this LINK to view the list of all requirements needed.
 • Scan or Take a Photo all the documents required using a high quality camera or scanner.
 • All requirements must be in JPEG,JPG,PNG format and wont exceed more than 600kb. Clear and readable.
 • Your selected appointment date is subject to CHANGE or RESCHEDULE for different reasons. (You will received an email notification if your appointment date has been rescheduled.)
 • Your application can be DECLINED when your application form and requirements are incomplete.
 • Tampered/Edited/Low Quality or Expired Documents are not allowed and can lead to your application being declined.
 • Payment method are via LinkBiz Portal(Coming soon) , Bank Deposit and Over the Counter only.
 • Application with PENDING PAYMENT that exceeds 7 days will be automatically DECLINED.
 • If chosen payment method is Over the Counter please proceed and pay your assessed fees within 3 DAYS at any Municipal Treasury Office that is nearest to you (MTO-MAIN OFFICE (DALICAN) or MTO-SUB OFFICE (TAMONTAKA)
 • Upon claiming of Business Permit kindly prepare a photocopy of all the submitted documents together with the confirmation email received on the day of your application(Please check your email).

Tagalog Instructions:

 • Maghanda ng soft copy ng lahat ng kinakailangang mga dokumento tulad ng DTI, Barangay Clearance at iba pa. Maaari kang mag-click sa LINK na ito upang matingnan ang listahan ng lahat ng kinakailangan.

 • I-scan o Kumuha ng Larawan ng lahat ng mga dokumento na kinakailangan gamit ang isang de-kalidad na camera o scanner.

 • Ang lahat ng mga kinakailangan dokumento ay dapat nasa format na JPEG, JPG, PNG at hindi hihigit sa 600kb. Malinaw at nababasa.

 • Ang napili mong petsa ng appointment ay puwedeng mapailalim sa PALITAN sa iba’t ibang mga kadahilanan. (Nakatanggap ka ng isang abiso sa email na ang petsa ba ng iyong appointment ay na-reschedule.)

 • Ang iyong aplikasyon ay maaaring TANGGIHAN kapag ang iyong application form at mga kinakailangan dokumento ay hindi kumpleto.

 • Peke/Na-edit/Mababang Kalidad o Nag-expire na mga Dokumento ay maaaring humantong sa pagtanggi ng iyong aplikasyon.

 • Ang tinatanggap na pagbabayad ay sa pamamagitan ng LinkBiz Portal (Coming soon), Bank Deposit at Over the Counter lamang.

 • Ang aplikasyon na may PENDING PAYMENT na lumalagpas sa 7 araw ay awtomatikong MATATANGGIHAN.

 • Kung ang napiling paraan ng pagbabayad ay Over the Counter mangyaring magpatuloy at bayaran ang iyong mga na-assessed na bayarin sa loob ng 3 ARAW sa anumang Municipal Treasury Office na pinakamalapit sa iyo (MTO-MAIN OFFICE (DALICAN) o MTO-SUB OFFICE (TAMONTAKA).

 • Sa pag-kuha ng permit ng negosyo mangyaring maghanda ng photocopy ng lahat ng mga isinumite na dokumento kasama ang email ng kumpirmasyon na natanggap sa araw ng iyong aplikasyon (Mangyaring suriin ang iyong email).